Om

Förskolan Skattkammaren

Förskolan startade 1995 och är ett personalkooperativ som drivs i form av en ekonomisk förening med stöd från Kalmar kommun. Förskolan har en kristen profil och erbjuder föräldrar ett alternativ till kommunala förskolor.

Pedagogik

Vi arbetar medvetet och långsiktigt med ett processinriktat förhållningssätt där barnen lär för livet.
Vi arbetar för en hållbar utveckling som utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö18 ). Läroplanen formulerar värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Andra styrdokument som ligger till grund för vår verksamhet är Skollagen och Barnkonventionen. 

Utgångspunkten i det pedagogiska arbetet är att se barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveckling och lärande.
Alla barn skall bli lyssnade på och sedda som individerAlla barn skall känna att de är viktiga för gruppen.
Barnen utvecklar social kompetens genom att lära sig ta hänsyn, vänta på sin tur och visa respekt för varandra.


Vi arbetar för att alla barn skall känna sig trygga, våga vara sig själva och bli respekterade för den de är.
Alla barn skall få ställas inför utmaningar anpassade utifrån deras egna behov och utvecklingsnivå samt få möjlighet till ansvar utifrån ålder och mognad.


Vi arbetar med en allsidig pedagogik som växlar utifrån barnens behov och intressen. Vi arbetar med olika metoder såsom berättande, sagor, litteratur, språk, sång, musik, teater, drama, sånglekar, bild, skapande, experiment, lek och rörelse. Personalen arbetar ständigt med förhållningssätt, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten.

Kristen profilering

Skattkammaren drivs med en kristen profilering, vilket innebär att vi på ett balanserat sätt vill ta upp tros- och livsåskådningsfrågor.
Vi vill vara lyhörda för de livsfrågor som barn och vuxna bär på. Vi vill förmedla en grundtrygghet och en positiv, hoppfull framtidssyn till barnen.

De kristna inslagen i vår verksamhet kan till exempel ta sig uttryck i att vi sjunger kristna barnsånger, ber bordsbön och använder oss av bibelberättelser.
I det längre perspektivet vill vi att det kristna kärleksbudskapet ska komma till uttryck i en varm umgängeston och att trygghet skapas genom tydliga normer.

De normer och värderingar vi vill förmedla är förankrade i vår gemensamma kristna livsåskådning:
alla människors lika värde, att behandla andra som man själv vill bli behandlad, att ta vara på skapelsen är några exempel på det vi hoppas kunna förmedla till barnen. I allt detta vill vi i personalen vara positiva förebilder.
Vi tycker det är viktigt att barnen får med sig kunskap om våra kristna högtider och traditioner vilket också är en del av vårt kulturarv.


Är ni nyfikna på vår verksamhet?